Poslamaýan polatdan ýasalan bilimler

Poslamaýan polatdan ýasalan tor, häzirki wagtda bazarda iň köp ýaýran, giňden ulanylýan we iň uly metal sim torudyr. Köplenç poslamaýan polatdan ýasalan tor diýilýär, esasan poslamaýan polatdan ýasalan mata degişlidir.

Ilki bilen, poslamaýan polatdan birnäçe esasy elementleriň poslamaýan poladyň işleýşine täsirine düşüneliň:

1. Hrom (Cr) poslamaýan poladyň poslama garşylygyny kesgitleýän esasy faktor. Metal poslama himiki poslama we himiki däl poslama bölünýär. Highokary temperaturada metal howadaky kislorod bilen göni reaksiýa berip, himiki poslama bolan oksidleri (pos) emele getirýär; otag temperaturasynda bu poslama himiki däl poslama. Hrom oksidleýji gurşawda dykyz passiw film döretmek aňsat. Bu passiw film durnukly we doly bolup, esasy metal bilen berk baglanyşdyrylýar, esasy we serişdäni düýbünden aýyrýar, şeýlelik bilen erginiň poslama garşylygyny ýokarlandyrýar. 11% poslamaýan polatdan hromyň iň pes çägidir. Hrom 11% -den az bolan polatlara poslamaýan polat diýilmeýär.

2. Nikel (Ni) ajaýyp poslama garşy material we polatdan austenit emele getirýän esasy elementdir. Nikel poslamaýan polatdan goşulandan soň gurluşy ep-esli üýtgeýär. Poslamaýan polatdan nikeliň düzümi artdygyça, austenit ýokarlanar we poslamaýan poladyň poslama garşylygy, ýokary temperatura garşylygy we işleýşi ýokarlanar we şeýlelik bilen poladyň sowuk iş prosesini gowulandyrar. Şonuň üçin has ýokary nikel düzümi bolan poslamaýan polat inçe sim we mikro sim çekmek üçin has amatlydyr.

3. Molibden (Mo) poslamaýan poladyň poslama garşylygyny gowulandyryp biler. Molibdeniň poslamaýan polatdan goşulmagy, poslamaýan poladyň üstüni hasam passiwleşdirip biler we şeýlelik bilen poslamaýan poladyň poslama garşylygyny hasam ýokarlandyryp biler. Molibden, molibden çökdürmek üçin poslamaýan polatdan ýagyş emele getirip bilmeýär we şeýlelik bilen poslamaýan poladyň dartyş güýjüni ýokarlandyrýar.

4. Uglerod (C) poslamaýan polat materialda "0" bilen aňladylýar. "0" uglerodyň mukdarynyň 0,09% -den azdygyny ýa-da deňdigini aňladýar; "00" uglerodyň mukdarynyň 0,03% -den azdygyny ýa-da deňdigini aňladýar. Uglerodyň köpelmegi poslamaýan poladyň poslama garşylygyny peselder, ýöne poslamaýan poladyň gatylygyny ýokarlandyryp biler.

news
news
news

Austenit, ferrit, martensit we dupleks poslamaýan polat ýaly poslamaýan polat derejeleriniň köp görnüşi bar. Austenitiň iň oňat giňişleýin öndürijiligi, magnit däl we ýokary berkligi we plastikligi sebäpli, sim torlaryny gaýtadan işlemek üçin ulanylýar. Austenit poslamaýan polat iň oňat poslamaýan polat simdir. Austenit poslamaýan polatdan 302 (1Cr8Ni9), 304 (0Cr18Ni9), 304L (00Cr19Ni10), 316 (0Cr17Ni12Mo2), 316L (00Cr17Ni14Mo2), 321 (0Cr18Ni9Ti) we beýleki markalar bar. Hromyň (Cr), nikeliň (Ni) we molibdeniň (Mo) mazmunyndan çen tutsaň, 304 we 304L simleriň umumy öndürijiligi we poslama garşylygy bar we häzirki wagtda iň köp mukdarda poslamaýan polatdan ýasalan simdir; 316 we 316L-de ýokary nikel bar we düzüminde molibden bar, inçe simleri çekmek üçin iň amatly we poslama garşylygy we ýokary temperatura garşylygy bar. Highokarky dykyz däneli mesh ondan başga zat däl.

Mundan başga-da, poslamaýan polat simiň wagt täsiriniň bardygyny sim tor öndürijisi dostlaryna ýatlatmalydyrys. Birneme otag temperaturasynda ýerleşdirilenden soň, gaýtadan işleýiş deformasiýasy peselýär, şonuň üçin poslamaýan polatdan belli bir wagtdan soň dokalan tor hökmünde ulanmak has gowudyr.

Poslamaýan polatdan ýasalan turşulyk kislota garşylygy, aşgar garşylygy, ýokary temperatura garşylygy, dartyş güýji we aşgazana garşylygy aýratynlyklary sebäpli, kislota we aşgar daşky gurşaw şertlerinde mör-möjekleri barlamak we süzmek üçin has amatlydyr. Mysal üçin, nebit pudagy palçyk ekrany, himiki süýüm senagaty ekran süzgüji, elektroplatasiýa pudagy duzlaýjy ekran hökmünde ulanylýar, metallurgiýa, rezin, howa, harby, lukmançylyk, azyk we beýleki pudaklar gaz we suwuk süzgüç we beýleki köpçülikleýin habar beriş serişdeleri üçin ulanylýar.


Iş wagty: Iýul-23-2021