Galyň torlarynyň görnüşleri we aýratynlyklary

Çitler we dürli çig mallar bar. Haýsy haýat size laýyk? Şol sebäpden, özümiziň ulanmagymyzy saýlap biler ýaly, köplenç ulanylýan diwar torlarynyň görnüşlerine we aýratynlyklaryna düşünmelidiris. Soňra garawul uýasy bu garawullaryň görnüşleri we aýratynlyklary barada gürleşer.

Görnüşleri

Awtoulag ýollarynyň diwar torlary, demir ýol diwar torlary, köpeldilýän haýat torlary, berkitme diwar torlary, ussahananyň gorag torlary, sport diwar torlary.

Awtoulag ýollarynyň torlarynyň umumy görnüşleri we aýratynlyklary

Ikitaraplaýyn simli diwar: Ulaglar, pyýadalar we mallar sebäpli ýüze çykýan ulag oňaýsyzlygynyň öňüni almak üçin köplenç ýoluň iki gapdalynda ýapyk ýa-da ýarym ýapyk gorag üçin ulanylýar. Iň ýaýran programma, awtoulag ýollaryny izolýasiýa ulgamydyr. Pes çykdajyly we ýokary çykdajyly öndürijilik bilen häsiýetlendirilýär.

Çarçuwaly diwar: Awtoulaglaryň, pyýadalaryň we mallaryň tötänleýin girmegi we çykmagy sebäpli ulaglaryň oňaýsyzlygynyň öňüni almak üçin demir ýoluň iki gapdalynda berkidilen gorag hökmünde ulanylýar. Aýratynlygy berk we çydamly, şemaldan we ýagyşdan gorkmaýar.

Demir ýol çitleriniň umumy görnüşleri we aýratynlyklary

Çarçuwaly diwar torlary: Demir ýollarda köplenç ulanylýan çarçuwaly diwar torlary göni çarçuwaly diwar torlaryna we egilen çarçuwaly torlara bölünýär. Göni çarçuwaly diwar torunyň ýokarsynda hiç hili uzynlyk ýok we 30 dereje egilme ýok, egilen çarçuwaly diwar torunyň ýokarsynda 30 dereje egilýär we çarçuwanyň daşynda çykýar. Olar has berklik we çydamlylyk bilen häsiýetlendirilýär, olar kiçi mesleriň, has galyň simleriň diametrleriniň we çarçuwanyň diwar galyňlygynyň has uly görnüşlerinde ýüze çykýar.

Üçburç egilmek diwar tor: Häzirki wagtda dürli meýdanlara gysylýan gaty güýçli diwar torudyr. Örän gymmat bahaly öndürijilik, has beýiklik we deň däl çyzyklar bilen häsiýetlendirilýär. Sütün şetdaly şekilli sütün ýa-da umumy sütün bolup biler.

Köpeltmek haýatynyň umumy görnüşleri we aýratynlyklary

Gollandiýaly tor: diwar torunyň ýönekeý görnüşi, tor inedördül, ululygyna bölünýär: 5 * 5CM we 6 * 6CM, dokma tolkunly, şonuň üçin oňa tolkun diwar tor hem diýilýär, üstü plastmassa bilen örtülendir, gaty plastmassa we köpükli plastmassa bölünýär Iki kategoriýa, plastik simiň diametri adatça 2-3 mm. Aýratynlygy, gurnamak, daşamak we öndürmek gaty ýönekeý we amatly, çykdajylaryň gaty ýokary bolmagy.

Zynjyr baglanyşygy çit: Öňünden egilmek we göwheri göwher şekilli tor bilen birleşdirmek arkaly ýasalan demir toruň bir görnüşi. Gowy täsir garşylygy we arzan bahasy bilen häsiýetlendirilýär.

Sygyr ruçkasy tor: has uly mal, esasan iri mallary, atlary, goýunlary we ş.m. köpeltmek üçin ulanylýar.

Gorag diwarynyň umumy görnüşleri we aýratynlyklary

Gollandiýaly tor: Köplenç dürli ýerleriň töwereklerinde ulanylýar. Gülleri we agaçlary köpeltmek ýa-da ekmek üçin ulanylyp bilner. Boýy köplenç 1M | 1.2M | 1.5M | 1.8M | 2.0M ulanylýar we uzynlygy her rulonda 30 metrdir. .

Iki taraplaýyn simli diwar: Gurmak wagtynda kesgitlenen ölçegler we belli bir çäklendirmeler bilen deňeşdirilende tekiz ýerlerde berkitme hökmünde ulanylyp bilner. Adaty ululygy 3 * 1.8M. Uly ýoluň diwaryndaky girişe serediň.

Tikenli simler: tikenek tor diwaryny emele getirmek üçin tikenek simler bilen çekilip, kesilen birneme ýönekeý, ýöne örän täsirli, ýönekeý diwar tor. Aýratynlyk ýönekeý we gönümel. Sütün islendik ulanylýan zat bolup biler, mysal üçin agaç üýşmeleri, polat turbalar, agaçlar, beton agzalar we ş.m.

Ussahananyň saklanylýan diwar torlarynyň umumy görnüşleri we aýratynlyklary

Ussahanany saklamak izolýasiýasy üçin ulanylýan diwarlaryň köp görnüşi bar, şol sanda çarçuwaly diwarlar, giňeldilen demir diwarlar, zynjyr baglanyşyk diwarlary, tor çitler, üçburç egilen diwarlar, ikitaraplaýyn simler we ş.m. Çitiň beýikligi beýik bolanda, birnäçe gatlara bölünen we oturdylan çarçuwaly diwar, giňeldilen demir diwar, zynjyr baglanyşyk çitim we ş.m. ulanmaly.

Sport diwar torlarynyň umumy görnüşleri we aýratynlyklary

Zynjyr baglanyşyk diwary: zynjyr baglanyşyk diwary arassa korpus hökmünde ulanylýar we gyralary polat turbalar bilen goldanýar. Ol berklik we ýokary täsir garşylygy we ýokary çykdajyly öndürijilik bilen häsiýetlendirilýär.

Giňeldilen tor diwary: Giňeldilen tor arassa korpus hökmünde ulanylýar we gyralary polat turbalar bilen goldanýar. Ol berklik we güýçli täsir garşylygy bilen häsiýetlendirilýär we bahasy ortaça.


Iş wagty: Iýul-23-2021