Giňeldilen metal toruň görnüşleri we ulanylyşy

Giňeldilen metal tor, ulanylyşyna görä köp belent platforma pedallary, mehaniki gorag örtükleri, awtoulag ýollary, demir ýol diwarlary, çukur eňňitlerini goramak, içki bezeg, potoloklar, maşyn öndürmek, gurluşyk tehnikasy ýaly köp görnüşlere bölünip bilner. gorag, üçek guýmak, diwarlar Gipslemek, awtoulag bölekleri, awtoulag zawodlarynyň ussahanalarynyň iş platformalary, gämi gurluşygy we abatlaýyş işleri, gurluşyk taslamalary, meýdan diwarlary, demirgazyk-gündogar granlary, skaf pedallary we ş.m.

Eňňitden goralan giňeldilen demir tor: 100 pyçak giňeldilen demir tor, galyňlygy takmynan 1,0-2.0mm, aýratynlyklary: ýeňil agram, ýokary dartyş güýji, aňsat gurluşyk, arzan baha, funksiýa: binýat çukurynyň gyrasynyň berkligini netijeli güýçlendirip biler. we binýat çukurynyň daş-töweregindäki we ýerasty gurluşyk işgärleriniň howpsuzlygyny üpjün etmek

news03
news04
news08

. Funksiýa: Giňeldilen demir tor, belentlikdäki işçileriň garaşylmadyk howpsuzlyk hadysasynyň öňüni alyp biler.

news02

news10

news11

(3) Gorag üçin giňeldilen polat tor: Almaz görnüşindäki giňeldilen polat tor, giňeldilen sim torunyň çukury 50x100mm, galyňlygy 3-4mm, pos we poslamagyň öňüni almak üçin PVC örtükli. Oňa PVC örtülen giňeldilen mesh hem diýilýär. Aýratynlyklary: güýçli täsir garşylygy, howa çalşygy, ýagtylyk geçiriş, Dyrmaşmak aňsat däl we owadan görnüşi bar. Funksiýa: Polatdan ýasalan diwar, ogurlygyň we bikanun hereketleriň öňüni almak üçin dürli ýerleriň diwary hökmünde ulanylyp bilner.

news01

news04

news05

. aýak barmaklary, eşikler, kelläniň, aýaklaryň we beýleki bölekleriň enjamlar bilen baglanyşygy netijesinde ýüze çykan betbagtçylyklar.

news06

news07

news12

. Himiýa zawodlarynda we agyr senagat hapalanan ýerlerde enjam platformalary üçin ulanylýar, mehaniki gorag, Süzmek ýaly güýçli önüm aýratynlyklary giňeldilen metal toruň hyzmat möhletini uzaldyp biler.

. karaoke zallary, myhmanhanalar, wokzal bilet zallary, platforma we beýleki potoloklar.

news09


Iş wagty: Iýul-23-2021